Naujienos Penki daugiabučio modernizavimo žingsniai

Penki daugiabučio modernizavimo žingsniai

2018.06.12

Jau antrus metus AB „Šiaulių energija“ – Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Bendrovės Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus viršininkė Judita Kivyliūtė vis dar svarstantiems dėl savo daugiabučio renovacijos (modernizavimo) plačiau pasakoja apie minėtos programos įgyvendinimo etapus.

Inicijavimas

Daugiabučių namų atnaujinimas prasideda nuo atnaujinimo proceso inicijavimo. Tai dažniausiai daro namo valdytojas, kuris, įvertinęs namo fizinę ir energinę būklę, organizuoja daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą.

Ką svarbu žinoti šiame etape? „Svarbu suprasti numatomų darbų tikslą: modernizuojant daugiabutį pirmiausia siekiama didinti jo energinį efektyvumą ir taip mažinti gyventojų išlaidas už butų šildymą. Jau įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad atnaujinus seno daugiabučio namo šildymo sistemą, pakeitus butų ir kitų patalpų langus, įstiklinus balkonus, pakeitus stogo dangą, ap6iltinus pastato fasado sienas ir pritaikius kitas energetinį efektyvumą didinančias priemones, gyventojų mokėjimai už šildymą sumažėja apie 40 proc.“ – sako J. Kivyliūtė.

Planavimas

Tai etapas, kurio metu vyksta investicijų plano rengimas, viešasis jo aptarimas ir tvirtinimas, derinimas su VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, turi būti rengiamas daugiabučio namo investicijų planas.

Investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenis numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą, investicijų dydis ir jų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams, numatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Parengtas ir viešajame aptarime aptartas investicijų planas yra tvirtinamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) numatytas sąlygas, reikalauja, kad sprendimas tvirtinti investicijų planą būtų priimtas ne mažiau kaip 55 proc. būsto savininkų pritarimu.

Patvirtintas investicijų planas pateikiamas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ suderinimui.

Suderinus investicijų planą su VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“, pasirinktas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius pasirašo valstybės paramos teikimo sutartį.

Paslaugų pirkimas ir finansavimas

Tai etapas, kurio metu yra kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito, vykdomas techninio darbo projekto pirkimas, statybos darbų pirkimas, techninės priežiūros pirkimas, kreditavimo sutarties pasirašymas.

Pasirašius valstybės paramos teikimo sutartį, kreipiamasi į finansinę instituciją dėl kredito suteikimo. Pateikus reikiamus dokumentus finansų institucijai, yra svarstomas kredito suteikimas ir priimamas preliminarus sprendimas suteikti kreditą.

Gavus preliminarų sprendimą, galima organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pirkimą.

Parengus ir suderinus techninį darbo projektą, gavus kitus reikalingus dokumentus, galima organizuoti statybos rangos darbų pirkimą. Jį įgyvendinus yra sudaroma kreditavimo sutartis su finansine institucija.

Rengiant pirkimą, labai svarbu tinkamai pateikti projektavimo techninę užduotį (pirkimo specifikacijas: pagrindinius daugiabučio namo rodiklius, kuriais rangovas turėtų vadovautis rengdamas pasiūlymą darbų įgyvendinimui). Pirkimo specifikacija namui turi būti aprašyta kuo tiksliau, nes nuo tuo priklausys namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų kokybė.

Atnaujinimo darbai

Tai etapas, kurio metu yra vykdomas namo atnaujinimo įgyvendinimas, namo sertifikavimas, objekto pridavimas specialiai komisijai, pasirašančiai procedūrų užbaigimo aktą.

Kaip vyksta daugiabučio namo atnaujinimas? J. Kivyliūtė vardina paeiliui:

  • Vadovaudamasis sutartimi, rangovas įgyvendina namo atnaujinimo darbus, o techninės priežiūros specialistas vykdo techninę priežiūrą.
  • Atlikus investicijų plane nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, kurį pasirašo namo renovacijos administratorius, darbus atlikęs rangovas, statybos techninę priežiūrą vykdantis specialistas ir Šiaulių miesto savivaldybės specialistas.
  • Jei patikrinimo metu nustatoma, kad įvykdytų darbų kiekis neatitinka darbų, nurodytų rangovo pateiktame įvykdytų darbų akte arba jei darbai yra atlikti su trūkumais, rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą ir pašalinti nurodytus trūkumus per namo renovacijos administratoriaus nurodytą terminą.

Užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, objektas yra perduodamas namo energinio naudingumo vertinimui. Energinio naudingumo sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė.

Atlikus vertinimą, rangovas kartu su namo renovacijos administratoriumi kreipiasi į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri sudaro specialią komisiją, pasirašančią procedūrų užbaigimo aktą.

Valstybės parama

Tai etapas, kurio metu yra kreipiamasi dėl paramos, suteikiama parama nepasiturintiems gyventojams.

Užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus, renovacijos administratorius pateikia VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ prašymą suteikti valstybės paramą ir kitus VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ nustatytus dokumentus. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl paramos suteikimo.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. valstybė dengia 30 proc. investicijų, tenkančių atnaujinimo (modernizavimo) energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 100 proc. investicijų, tenkančių projekto įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros ir techninio darbo projekto išlaidoms padengti.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė teikia 100 proc. paramą kredito ir palūkanų mėnesinėms įmokoms padengti (visu laikotarpiu, kol turi teisę į šildymo kompensaciją).

Jei svarstote galimybę atnaujinti savo daugiabutį namą, visais dominančiais daugiabučio namo renovacijos klausimais maloniai prašome kreiptis į  AB „Šiaulių energija“ Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių arba skambinti tel. (8 41) 591 238.

2018 m. birželio 1 d. duomenimis, AB „Šiaulių energija“ administruoja 6 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą (nuotraukoje vienas iš tokių daugiabučių namų – Draugystės pr. 15), VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ pateiktos paraiškos atnaujinti (modernizuoti) dar 6 daugiabučius Šiauliuose.

« Atgal