Gyventojams Karšto vandens apskaitos prietaisai Karšto vandens apskaitos prietaisai

Karšto vandens apskaitos prietaisai

Karšto vandens skaitiklių priežiūra

 

Nuo 2009-03-01 karšto vandens tiekėjas Šiaulių miesto daugiabučių namų vartotojams yra AB „Šiaulių energija“ (pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimą Nr. T-208 „Dėl karšto vandens tiekimo organizavimo“). Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sprendimu Nr. T-211 nuo rugsėjo 1 d. nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis mechaniniams atsiskaitomiesiems apskaitos prietaisams (0,58 Eur vartotojui per mėnesį be PVM). Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimu Nr. T-188 nuo liepos 1 d. nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis elektroniniams atsiskaitomiesiems apskaitos valdymo prietaisams su nuotolinio nuskaitymo galimybe (1,03 Eur vartotojui per mėnesį be PVM). Mokestis taikomas, kai apskaitos prietaisai įrengti ir/arba jie nuosavybės teise priklauso AB „Šiaulių energija“.

Bendrovė planine tvarka keičia visus karšto vandens skaitiklius, kuriems pasibaigęs metrologinės patikros terminas (6 metai) ir įrengia skaitiklius ten, kur jie dar nebuvo įrengti. Informacija dėl skaitiklių keitimo ir įrengimo teikiama Abonentų aptarnavimo tarnyboje telefonais (8 41) 591 276, + 370 698 39 426 arba atvykus į AB „Šiaulių energija“, adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, (203 kabinetas).

Vartotojui suabejojus jo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenų tikslumu, AB „Šiaulių energija“  skaitiklį pakeis kitu ir atliks nuimto skaitiklio metrologinę patikrą. Esant neigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojo bute sunaudoti ir jo deklaruoti karšto vandens kiekiai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į skaitiklio gedimo terminus, o esant teigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojas privalės apmokėti tiekėjui skaitiklio metrologinės patikros, montavimo darbų, plombavimo išlaidas.

 

Informacija apie karšto vandens skaitiklių butuose plombavimą ir gedimus

Karšto vandens skaitikliui tiekėjo plomba nuimama: įvykus skaitiklio gedimui, galinčiam turėti įtakos skaitiklio veikimui, kai reikalingas skaitiklio nuėmimas jo pakeitimui, remontui ar patikrai.

Buto savininkui, dėl kokių nors priežasčių (pvz. buto karšto vandens vamzdynų remontas), pageidaujant bute įrengtą(-us) karšto vandens skaitiklį(-ius) nuplombuoti, o paskui  užplombuoti reikia kreiptis ne vėliau, kaip dieną prieš numatomus atlikti darbus į AB „Šiaulių energija“ (Pramonės g. 10), 203 kab. arba telefonais (8 41) 591 276, + 370 698 39 426.

Plombas nuo karšto vandens skaitiklių ir filtrų gali nuimti tik AB „Šiaulių energija“ arba UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai!  

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ 2009-11-16 yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį Nr. 2009-80 dėl šalto ir karšto vandens skaitiklių keitimo, rodmenų kontrolės, fiksavimo ir užfiksuotų duomenų apsikeitimo.

Daugiabučiuose namuose įrengtų šalto ir karšto vandens skaitiklių rodmenų kontrolę ir aptarnavimą vykdo:

nuo 5 iki 20d. imtinai – UAB „Šiaulių vandenys“

nuo 21 iki 4d. imtinai – AB „Šiaulių energija“

 

Dėl plombų nuėmimo ir uždėjimo į AB „Šiaulių energija“ ( Pramonės g. 10) kreiptis:

darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (penktadieniais iki 14.00 val.)., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.30 val.

Abonentų aptarnavimo tarnybos karšto vandens skaitiklių aptarnavimo grupė  tel. (8 41)  591 276, +370 698 39 426.

Įvykus avarijai   karšto vandens sistemoje bute po darbo valandų ar poilsio dienomis , kai reikia nuimti plombą nuo karšto vandens skaitiklio(-ių) ar filtrų, prašome kreiptis:

Dispečerinio valdymo tarnyba tel.  (8 41) 591 214, 540 008, +370 686 72 413.

Dėl plombų nuėmimo ir uždėjimo į UAB „Šiaulių vandenis“  kreiptis:

Daugiabučių namų gyventojų aptarnavimo tarnyba tel.  (8 41) 592 262.

Vartotojai, pastebėję skaitiklio gedimą, pažeistas tiekėjo ar gamyklos gamintojos plombas, turi nedelsiant pranešti  tiekėjui aukščiau nurodytais telefonais.

Skaitiklio gedimai ar jo eksploatavimo sąlygų pažeidimai:

 • mechaninis skaitiklio korpuso pažeidimas,
 • suskilęs skaitiklio stiklas (gaubtas),
 • pastebėtas rasojimas skaitiklio viduje (kai nebesimato skaičiai),
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • neveikia skaitiklio skaičiavimo mechanizmas leidžiant vandenį silpna srove,
 • stringa skaitiklio skaičiavimo mechanizmas,
 • pažeistas skaitiklio skaičiavimo mechanizmo (korpuso) apsauginis žiedas,
 • skaitiklis nenuplombuotas, bet demontuotas su vamzdžių atkarpomis,
 • pažeista skaitiklio gamyklos gamintojos plomba,
 • pažeista karšto vandens tiekėjo plomba ar plombavimo viela.

Kiti atvejai, kai karšto vandens skaitikliui nuimama arba uždedama tiekėjo plomba:

 • išmontuojant skaitiklį patikrai arba sumontavus skaitiklį po patikros,
 • vartotojui atliekant buto (patalpos) karšto vandens vamzdyno, uždaromosios armatūros rekonstrukciją ar pakeitimą, tarpinės pakeitimą,
 • vartotojui atnaujinant anksčiau už skolas sustabdytą karšto vandens tiekimą.

Jei bute buvo atliekami karšto vandens skaitiklio plombavimo darbai, atsiskaitydamas už einamąjį mėnesį, gyventojas apmoka už suvartotą karšto vandens kiekį pagal skaitiklio rodmenis iki plombos nuėmimo ir po jos uždėjimo (skaitiklio parodymai fiksuojami plombos nuėmimo/uždėjimo akte). Laikotarpiu, kai skaitiklis buvo neplombuotas, vandens sunaudojimas skaičiuojamas pagal normas  RSN 26-90, patvirtintas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 (92 l/parai žmogui).

Griežtai draudžiama savavališkai nuplėšti karšto vandens skaitiklio plombas.

AB ”Šiaulių energija” darbuotojai nustatytais terminais tikrina visų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis ir eksploatavimo sąlygas. Jei tikrinimo metu nustatomas vienas iš aukščiau nurodytų ar kitoks karšto vandens skaitiklio gedimas arba plombų pažeidimas, atliekamas sunaudoto ir vartotojo deklaruoto karšto vandens kiekio perskaičiavimas vadovaujantis „Karšto vandens kiekių, pažeidus skaitiklių eksploatavimo sąlygas ar (ir) plombas daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, nustatymo skaičiavimo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2011 m. sausio 24 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr . IS(4.8)-03 ir „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ patvirtintomis 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297.

Jei bute (patalpose) prieš karšto vandens skaitiklį įrengtas filtras, tuomet jis turi būti užplombuotas tiekėjo plomba. Neužplombuotas filtras sudaro galimybę vandenį išleisti prieš apskaitos mazgą. Nesant galimybės filtrą užplombuoti, jį galima įrengti už karšto vandens skaitiklio.  Jei nurodytiems darbams atlikti reikalinga nuimti karšto vandens skaitiklio plombą arba paruošus filtrą užplombuoti, reikia iškviesti AB “Šiaulių energija” Abonentų aptarnavimo tarnybos karšto vandens skaitiklių aptarnavimo grupės  darbuotoją telefonais  (8 41) 591 276, +370 698 39 426.

Už bute įrengtų karšto vandens ventilių įrengimą, sandarumą atsakingi patys butų savininkai.

Abonentų aptarnavimo tarnybos telefonai :

Viršininkė
 Irena Rudienė

Tel. (8 41) 591 265

El. paštas irena.r@senergija.lt

Viršininkės pavaduotoja

Vitalija Grundulienė

Tel. (8 41) 591 241

El. paštas vitalija.g@senergija.lt